Опознавателни знаци

Товарни авомобили

Ремаркета и полуремаркета

Извънгабаритни ППС

Бавнодвижещи се МПС

ППС, превозващо опасен товар

МПС, превозващо групи деца

Учебни автомобили

Военна колана