Престой и паркиране

Спирането за престой е забранено

Има ли разлика между паркиране и престой? Да, има разлика и е от съществено значение всеки водач да я знае! Престоят е спиране за кратко време достатъчно птници да влязат или слязат от автмобила или пък да извършат товаро-разтоварителна дейност. По време на престоят, шофьорът стои вътре в МПС.

Какъв е знакът за позволен престой? Знакът за позволен престой представлява червен кръг с една наклонена червена линия и синя вътршност. Това е и знакът за забранено паркиране.

Какъв е знакът за ЗАБРАНЕН престой? Знакът за позволен престой представлява червен кръг с ДВЕ наклонени червени линии и синя вътршност.

Къде е позволен престоят, а не е позволено паркирането?

  • пред входовете на училища, търговски центрове, паркове и други локации, на които е възможно влизането и излизането на други МПС-та
  • пред входовете на жилищни блокове
  • на спирките на градски транспорт
  • на инвалидни места